Oneness Song Lyrics In Telugu

Oneness Song Lyrics in Telugu

Oneness Song Lyrics


రాజుల రాజైన యేసు రాజు భూజనులనేలున్హల్లెలూయా,
హల్లెలూయా దేవుని స్తుతియించుడి
హల్లెలూయ యేసు ప్రభున్ ఎల్లరు స్తుతియించుడి
వల్లభుని చర్యలను తిలకించి స్తుతియించుడి
బలమైన పని చేయు బలవంతుని స్తుతియించుడి
ఎల్లరిని స్వీకరించు యేసుని స్తుతియించుడి

రాజుల రాజైన యేసు రాజు
భూజనులనేలున్హల్లెలూయా, హల్లెలూయా దేవుని స్తుతియించుడి

దేవుని స్తుతియించుడి
ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతియించుడి ||దేవుని||
ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయమందు (2)
ఆయన సన్నిధిలో ఆ… ఆ… (2) ||ఎల్లప్పుడు||

అల సైన్యములకు అధిపతియైన
ఆ దేవుని స్తుతించెదము (2)
అల సంద్రములను దాటించిన
ఆ యెహోవాను స్తుతించెదము (2) ||హల్లెలూయ||

హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
ఎల్లప్పుడు దేవుని కిచ్చెదము (2)
ఆ… హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా (2)

భూమిని పుట్టింపక మునుపు – లోకపు పునాది లేనపుడు(2x)
దేవుడు – దేవుడు – యేసె దేవుడు
తర తరాలలో – యుగ యుగాలలో – జగ జగాలలొ
దేవుడు – దేవుడు – యేసె దేవుడు

సూర్యునిలో చంద్రునిలో
తారలలో ఆకాశములో (2) ||మహిమా||
మహిమా మహిమా ఆ యేసుకే
మహిమా మహిమా మన యేసుకే (2)

యోర్దాను ఎదురైనా
ఎర్ర సంద్రము పొంగిపొర్లినా (2)
భయము లేదు జయము మనదే (2) వ
ిజయ గీతము పాడెదము (2) ||హోసన్నా||

యేసు రాజు రాజుల రాజై
త్వరగా వచ్చుచుండె – త్వరగా వచ్చుచుండె
హోసన్నా జయమే – హోసన్నా జయమే
హోసన్నా జయం మనకే – హోసన్నా జయం మనకే

బలమైన దేవుడవు – బలవంతుడవు నీవు
శూన్యములో సమస్తమును నిరాకారములో ఆకారాము
సృజియించినావు నీవు సర్వ సృష్టి కర్తవు నీవు (2)
అల్పా ఓమెగయూ, నిత్యుడైన దేవుడవు (2)
నిత్యనిబంధన చేశావు నిబంధననె స్థిరపరిచావు
నిన్నానేడు రేపు మారని దేవుడవు నీవు(2)
పాడెద హల్లెలూయా మరనాత హల్లెలూయా (2)
సద పాడెద హల్లెలూయా ప్రభుయేసుకే హల్లెలూయా (2) ||స్తోత్రం||
స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము
యేసు నాథుని మేలులు తలంచి ||స్తోత్రం||

యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
భూలోకమంతా తెలుసుకొంటారు (2)
రవికోటి తేజుడు రమ్యమైన దేవుడు (2)
రారాజుగా వచ్చు చున్నాడు (2) ||యేసు||

స్తుతుల మధ్యలో నివాసం చేసి
దూతలెల్ల పొగడే దేవుడాయనే (2)
వేడుచుండు భక్తుల స్వరము విని
దిక్కు లేని పిల్లలకు దేవుడాయనే (2) ||ఆయనే||

ఆయనే నా సంగీతము బలమైన కోటయును
జీవాధిపతియు ఆయనే
జీవిత కాలమెల్ల స్తుతించెదము

సీయోను పాటలు సంతోషముగా
పాడుచు సీయోను వెల్లుదము
లోకాన శాశ్వతానందమేమియు
లేదని చెప్పెను ప్రియుడేసు (2)

పొందవలె నీ లోకమునందు
కొంతకాలమెన్నో శ్రమలు (2)
ఆహాహల్లెలూయ – ఆహాహల్లెలూయ
కష్టనష్టములెన్నున్న – పోంగుసాగరాలెదురైనా
ఆయనే మన ఆశ్రయం – ఇరుకులో ఇబ్బందులో
రండి యేహొవాను గూర్చి – ఉత్సాహగానము చేసెదము

కొండలలో లోయలలో
అడవులలో ఎడారులలో (2)
నన్ను గమనించినావా
నన్ను నడిపించినావా (2) ॥యేసయ్యా॥

యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా
నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా
నీవే నీవే నా రాజువయ్యా (2)
యేసయ్య యేసయ్య యేసయ్యా

చరిత్రలోనికి వచ్చాడన్నా – వచ్చాడన్నా
పవిత్ర జీవం తెచ్చాడన్నా – తెచ్చాడన్నా (2)
అద్వితీయుడు ఆదిదేవుడు
ఆదరించును ఆదుకొనును (2) ||ఓరన్న||

ఓరన్న… ఓరన్న
యేసుకు సాటి వేరే లేరన్న… లేరన్న
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా… చూడన్నా
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా

నా దీపమును వెలిగించువాడు
నా చీకటిని వెలుగుగా చేయును (2)
జలరాసులనుండి బలమైన చేతితో (2)
వెలుపల చేర్చిన బలమైన దేవుడు (2)

యెహోవా నా బలమా
యదార్థమైనది నీ మార్గం
పరిపూర్ణమైనది నీ మార్గం (2)

గుండె చెదరిన వారిని బాగుచేయువాడని
వారి గాయములన్నియు కట్టుచున్నవాడని ||దేవునికి||
దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది
మనమందరము స్తుతిగానము చేయుటయే మంచిది

దారుణ హింసలలో దేవుని దూతలుగా
ఆరని జ్వాలలలో ఆగని జయములతో
మారని ప్రేమ సమర్పణతో
సర్వత్ర యేసుని కీర్తింతుము

దేవుని వారసులం ప్రేమ నివాసులము
జీవన యాత్రికులం యేసుని దాసులము
నవయుగ సైనికులం పరలోకం పౌరులము హల్లెలూయ
నవయుగ సైనికులం పరలోక పౌరులము

Oneness Song Lyrics in English

Rajula rajaina yesu raju bhujanulanelunalleluyaa,
Halleluya devuni sthuthinchidi
Halleluya yesu prabhun yellaru sthuthinchidi
Vallabhumi charyalanu thilakinchi sthuthiyinchudi
Yellarini swikarinchi yesuni sthuthiyinchudi
Rajula rajaina yesu raaju
bhujanulanelunalleluyaa,Halleluya devuni sthuthinchidi
Devuni sthuthiyinchudi
Yellapudu devuni sthuthiyinchudi ||Devuni||
ayana parishudha alayamandhu (2)
Ayana sannidhilo aa..a.. (2) ||Yellapudu||

Ala sainyamulaku adhipathiaina
Aa devuni sthuthinchedamu (2)
Ala sandramulanu datinchina
Aah yehovanu sthuthinchedamu (2) ||Halleluya||

Halleluya sthuthi mahima
Yellapudu devuni kichedhamu (2)
Aah..Halleluyaa Halleluyaa Halleluyaa (2)

Bhumini puttinka munupu – Lokapu punadhi lenappudu (2)
Devudu – Devudu – Yese devudu
Thara tharalo yugayugalo – Jaga jagalalo
Devudu – Devudu – Yese devudu

Suryanilo chandrunilo
Tharalalo akashamulo (2)
Mahima mahima aaa yesuke ||Mahima||
Mahima mahima mana yesuke (2)

Yordhanu edhuraina
Yerra sandramu pongi porlinaa (2)
Bhayamu ledhu jayamu manadhe (2)
Vijaya geetham padedhamu (2) ||Hosannaa||

Yesu Raju rajula rajai
Twaraga vachuchunde – Twaraga vachuchunde
Hosanna jayame – Hosanna jayame
Hosanna jayam manake – Hosanna jayam manake

Bhalamaina devudavu – Bhalavanthudavu neevu
Sunyamulo samasthamunu nirakaramulo aakaramu
Srujayinchavuneevu sarva srusti karthavu neevu (2)
Alpha omeghayuu,Nithyudaina devudavu (2)
Nithya nibandhana chesavu nibandhanane sthiraparichavu
Ninna nedu repu maarani devudavu neevu (2)

Padedha halleluya maranatha halleluya (2)
sadha Padedha halleluya prabhu yesuke halleluya (2) ||Sthothram||
Sthothram chellinthumu sthuthi sthothram chellinthumu
yesu nadhuni meluni thalanchi ||Sthothram||

Yesu rajuga vachuchunnadu
Bhulokamantha thelusukuntaru (2)
Ravikoti tejudu ramyamaina devudu (2)
Rarajugaa vachuchunnadu (2) ||Yesu||

sthuthula madhyalo neevasam chesi
Dhuthalela pogadey devudaayane (2)
Veduchundu bhakthula swaramu vini
Dikku leni pillalaku devudaayane (2) ||Aaayane||

Aayane naa sangeethamu bhalamaina kotayunu
Jeevadhi pathiyu ayane
Jeevitha kalamella sthuthinchedhamu

Seeyonu paatalu santhoshamugaa
Paaduchu seeyonu velludhamu
Lokkana saswathanandhamemiyu
Ledhani cheppenu priyudesu (2)

Pondhavale nee lokamunandhu
Konthakalamenno sramalu (2)

Aahahalleluya – Aahahalleluya
kastanastamululennuna – Pongusagaraaledhuraynaa
Ayane mana ashrayam – Irukulo ibbandhulo
Randi yehovaanu gurchi – Usthahaganamu chesedhamu

Kondalalo loyalalo
Adavulalo yedarulalo (2)
Nannu gamaninchinavaa
Nannu nadipinchaava (2) ||Yesayya||

Yesayya Yesayya Yesayya Yesayya
Ninne ninne ney koluthunayya
Neeve neeve naa rajuvayyaa (2)
Yesayya Yesayya Yesayyaa

Charithraloniki vachadanna – Vachadannaa
Pavithra jeevam thechadanna – Thechadannaa
Adhvithiyudu adhidevudu
Adharinchunu adhukonunu (2) ||Oranna ||

Oranna.. Oranna
Yesuku sati vere leranna..Leranna
Yese aah dhyvam chudannaa.. Chudannaa
Yese ah dhyvam chudannaa

Naa deepamunu veluginchuvadu
Naa cheekatini veluguga cheyunu (2)
Jalarasulanundi bhalamaina cchethitho (2)
Velupala cherchina bhalamaina devudu (2)

Yehova naa bhalamaa
Yadhardhamainadhi nee margam
Paripoornamainadhi nee margam(2)

Gunde chedharina varini bhagucheyuvadani
Vaari gayamulanniyu kattuchunavadani ||Devuniki||
Devuniki sthothramu ganamu cheyutayee manchidi
Manamandharamu sthuthiganamu cheyutaye manchidhi

Dhrauna himsalalo devuni dhuthaluga
Aarani jwalalo aagani jayamualatho
Maarani prema samarpanatho
Sarvatha yesuni keerthinthumu

Devuni varasulam prema nivasulamu
Jeevana yathrikulam yesuni dhasulamu
Navayuga sainikulam, paralokam powrulamu halleluya
Navayuga sainikulam, paralokam powrulamu

Oneness Song Lyrics

SONG CREDITS

Music arranged and produced by Giftson Durai
Ukulele, Acoustic and electric Guitars and bass – Keba Jeremiah
Drum programmed by Jaredh sandhy
Additional Drum – Solomon Raj
Tabla and Dholak – Sanjeev
Ethnic percussions- Karthik Vamsi
Trumpet – Viji
Flute – Jotham
Melodyne – Giftson Durai – Mixed by Giftson Durai
Assisted by Sam steven
Mastered at GD Records
Recording engineers – Revanth, Giftson Durai, Prabhu Immanuel.
Producer & Director – David Parla
Dop – Sri
Editor – M.K
Art Director and Titling – Joe Davuluri
Production Control – Rohit Paul Neela

Vocals :

David Parla , HarikaDavid , John Wesly Ministries , Blessie WeslyOfficial , Bro.Anil Kumar , Bishop Samuel Finny , RangaRaju NJC BLR , Bishop Rachel Komanapalli , GLORY RANI , Samuel Karmoji , Bethel Ministries Rev Peter Samuel, , Jyothi Raju , HOSANNA MINISTRIES – RJY , Nissy Paul , Paul Emmanuel Pastor. Sarah Jyothi Rev. , Joshua Kalepalli , Philadelphia AG Church Vijayawada Pastor. Philip Jacob , Sis. Elsy , Manna Jubilee Church Ps. Esther Thathapudi , Enosh Kumar Vasamsetti
Sis. Heaven joy , Sreshta Karmoji , Divya David , LCF Church – India
Dr. Betty Sandesh , Samson Judson ​ , Joel N Bob – SAMARPAN D Worship Band Official
Bro. Sam Srinivas Ps. Danny Modi , Pastor Vinod Kumar , Pastor John David Inja

For more songs : Jesus Songs Lyrics In Telugu

Youtube Song URL: Oneness Song Lyric

Leave a Comment